Download algemene voorwaarden

Kayee Design - Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kayee Design 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Kayee Design zijn overeengekomen. 

1.4 Indien (een) bepaling(en) van de voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven, Kayee Design en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking in acht genomen worden. 

1.5 Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Kayee Design zijn vrijblijvend en Kayee Design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kayee Design, nadat het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van www.Kayeedesign.com heeft plaatsgevonden. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Kayee Design de orderbevestiging aan de koper verzendt. 

2.3 Kayee Design is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

2.4 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kayee Design dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

2.5 In geval een artikel nog niet op voorraad is en er bestellingen voor dat artikel verzameld worden is Kayee Design nog niet verplicht dit artikel te leveren, de artikelen worden uitgeleverd zodra het op voorraad komt. 

2.6 Koper en Kayee Design komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. 

2.7 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
Een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is, het artikelnummer, en het aantal door de klant gekochte producten.
De prijs van het product in euro's.
Het ordernummer van de overeenkomst
Het e-mailadres van Kayee Design, waar de klant met vragen over de bestelling terecht kan.

3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

3.2 Kayee Design accepteert de volgende betalingsmethoden:
- overschrijving via bank-/of girorekening
- betaling via iDeal (online betalen)
- betaling via PayPal (online betalen met creditcard, bank of giro. De kosten voor betalen via PayPal zijn gratis.)
- betaling via creditcard

4. Levering / Leveringstermijnen 
4.1 De leveringstermijn van het artikel bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter dan mogelijk is. 

4.2 In het kader van de regels van de  koop op afstand zal  Kayee Design bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

4.3 Aan de leveringsplicht van Kayee Design zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kayee Design geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

5. Herroepingsrecht
5.1 Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen is de klant verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. 

5.2 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kayee Design heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant dient, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Kayee Design. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw- staat verkerend.
 
5.3 Kayee Design draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor rekening en risico van de klant.

6. Garantie en conformiteit
6.1 Kayee Design staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kayee Design) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Kayee Design. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen, voor zover direct waarneembaar na aflevering, dienen binnen 1 week na levering aan Kayee Design schriftelijk te worden gemeld. Overige gebreken die ontstaan en niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of onzorgvuldige behandeling, kunnen tot 6 maanden na aankoop worden gemeld bij Kayee Design. Kayee Design zal dan in overeenstemming met de afnemer tot een gepaste oplossing komen.

6.3 Indien klachten van de afnemer door Kayee Design gegrond worden bevonden, zal Kayee Design naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen, repareren of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

6.4 Deze garantie geldt niet indien: A) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kayee Design.


 
7. Klachten
7.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Kayee Design serieus in behandeling worden genomen. 

7.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Kayee Design. 

7.3 Kayee Design zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Kayee Design zal de klant hierover berichten.
 
8. Gegevensbeheer/Privacy Policy
8.1 Indien u een bestelling plaatst bij Kayee Design, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Kayee Design. Kayee Design houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

8.2 Kayee Design respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

8.3 Kayee Design maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

9. Klantenservice
9.1 Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden vindt plaats via:
www.Kayee Design.com
Kayee Design
Paddenburg 15
1391 RK Abcoude

10. Rechten
10.1 Indien u aan Kayee Design schriftelijk opgave doet van een afleveradres, is Kayee Design gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Kayee Design schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kayee Design in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kayee Design vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

10.3 Kayee Design is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

10.4 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

10.5 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

10.6 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.